اخبار شهرستان
1398/11/05
  • شوراي آموزش و پرورش شهرستان فامنين تشکيل جلسه داد .

    شوراي آموزش و پرورش شهرستان فامنين تشکيل جلسه داد .
  • شوراي آموزش و پرورش شهرستان فامنين به رياست سيد مجيد شماعي فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان و به منظور تقدير و تشکر از اعضاي شوراي شهرستان به مناسبت هفته شوراي آموزش و پرورش و بررسي فعاليت هاي مهم صورت گرفته طي سال گذشته در شوراي آموزش و پرورش برگزار شد .