• بخشنامه ها
  1. بخشنامه ساماندهي خدمات حقوقي دولت

  منشور حقوق شهروندي

  1. شيوه نامه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي استاني
  2. شيوه نامه مستند سازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي
  3. شيوه نامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي
  4. دستورالعمل جديد تعيين تکليف اراضي فاقد سند رسمي
  5. دستورالعمل تفکيک آپارتمان ها 
  6. دستورالعمل ماده 90 قانون تامين اجتماعي
  7. دستورالعمل نحوه شناسايي قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و محاسبه حق بيمه کارکنان شاغل در قرارداد مذکور
  8. دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) شرکتهاي انفورماتيکي
  9.  بخشنامه بيمه کارفرمايان صنفي(اشخاص حقيقي)و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي
  10.  استفساريه جزء1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامين اجتماعي
  11.  دستور اداري تامين اجتماعي جهت دستمزد مبناي کسر حق بيمه
  12. بخشنامه در خصوص بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري
  13. دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانکاري و مهندسي مشاور
  14.  طبقه بندي قراردادهااز لحاظ محاسبه حق بيمه
  15. دستور اداري اصلاح ماده 104 قانون ماليات مستقيم 
  16.  دستورالعمل مبناي ارسال ليست و پرداخت حق بيمه کارگران ساده و پادو در اولين سال اشتغال به کار در کارگاههاي داراي دستمزد مقطوع
  17.  تصويب نامه تبديل وضعيت سال84
  18. بخشنامه ماليات بر ارزش افزوده
  19. حقوق و مزاياي قانون کار
  20. نامه 1567 هيات تطبيق مصوبا دولت با قوانين مجلس در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي
  21. نظريه حقوقي در خصوص خسارت تاخير تاديه سال 92