• امامزاده ازناو(عين و غين)
 •  

  امامزاده ازناو:

  اين امامزاده به فاصله 110 کيلومتري شمال همدان ونيز 40 کيلومتري شهر فامنين در روستاي ازناو از دهستان پيشخور ودرفاصله 300 متري جنوب روستاي ازناو برروي تپه اي محصور درکوهستان ومشرف به روستا قرار گرفته است.ارتفاع آن از سطح دريا1901 متروهمچنين طول وعرض جغرافيايي آن به ترتيب 352764.23و 23 3896964.47 درجه ميباشدو يکي از مهمترين وزيباترين بناهاي تاريخي شهرستان ميباشدکه به شماره 1867 در تاريخ 21/2/76 به ثبت آثار ملي ايران رسيده است.                                                                                         

  مشخصات بنا:اين مکان تاريخي داراي پلاني مربع بطول وعرض 10 مترمي باشد،ارتفاع بنا درحدود12 متراست که8مترآن ساختمان وبقيه راگنبد تشکيل ميدهدکه متشکل ازبنايي است چهار ضلعي با گوشواره هاي هشت ضلعي با ساقه وگنبد بنا واضلاع بيروني بنابه سه طاقنما تقسيم شده است که دو طاقنماي طرفين قرينه وبعرض 130 وارتفاع 660 سانتيمتربوده وطاقنماي اصلي به عرض 370 وارتفاع 660 سانتيمترميباشد.گنبد آجري بنا دو جداره يا دوپوسته بوده که با قطار بندي مورب آجري چهار گوش در هر رديف حالت خاصي به گنبد داده است،مصالح بنا در ازاره ها از سنگ ودر ساختمان آجرهاي 5*25*25 سانتيمتر با ملات ساروج در بنا به کار برده شده است.                         

  تاريخچه بنا:بناي مذکور فاقد کتيبه بوده ولي از خصوصيات نوع معماري وسبک وفرم ومصالح مي توان گف که بنامتعلق به اواخر دوره سلجوقيان وقرن ششم ه.ق است وساختاراصلي ومعماري اين بنا مشابه گنبد سرخ مراغه وگنبد حيدريه قزوين وگنبد علويان همدان بدون تزئينات داخلي ميباشد.

  عمده مصالح مورد استفاده دربنا آجر بوده وجهت تزئين بنا از آجر تراش دار استفاده شده است عمده تزئينات در جبهه خارجي بنا مخصوصا"ضلع شمالي واطراف درب ورودي ميباشد که به صورت هاشيه طاقنما بصورت ستونهاي مدور ونيمه مدور ازآجرهاي تراشدارچهارگوش ومثلثي به طريقي زيبا بکار رفته است.در بالاي درب ورودي يک رديف تزئينات بشکل گل وبوته ازجنس آجرتراشدار وجود دارد.ازآنجايي که اين امامزاده برروي گورستان روستا واقع شده وفرايض ديني مردم درآنجا انجام ميگرفته درنتيجه همواره مورد توجه وحفاظت بوده است                      

  اين بنا در مجاورت روستاي ازناو که يکي از روستاهاي تاريخي منطقه با طرح پلکاني وداراي تعدادي خانه روستايي وبا وجود غار هفت محراب وزاغه هاي داخل روستا در صورت مرمت وساماندهي واحياء بافت روستا ميتواند به عنوان منطقه تاريخي مذهبي ومنطقه نمونه گردشگري مورد توجه قرار گيرد وبا تهيه طرح جامع واحياءمنطقه مذکورودرنظر گرفتن کاربريهاوتاسيسات گردشگري باحفظ      بافت ومحوطه واجد ارزش تاريخي اقدام نمود.در سال 1389 اقدامات مرمتي استحفاظي واستحکامي مرمت بدنه هاي خارجي ومرمت پوسته خارجي گنبد امامزاده توسط سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري انجام پذيرفته است.