• معرفي معاون
 •  

  احمد حيدري

  معاون فرماندار شهرستان فامنين

  سوابق اجرايي

   

  ميزان تحصيلات :

  ليسانس علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

  فوق ليسانس مطالعات منطقه اي دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه

  دانشجوي دکتري علوم سياسي گرايش سياستگذاري عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

  سوابق شغلي :

  - بخشدار سروآباد کردستان از سال 1377 الي 1379

  - بخشدار کراني( ياسو کند ) بيجار از سال 1379 الي 1380

  - بخشدار صالح آباد همدان از سال 1385 الي 1386

  - معاون فرماندار شهرستان اسدآباد از سال 1386 الي 1388

  - سرپرست فرمانداري شهرستان اسدآباد از فروردين ماه 1388 الي مهر ماه 1388

  - معاون فرماندار شهرستان فامنين از خرداد 1396 الي ادامه دارد .